۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

گفته بودیم زمان همه چیز را مشخض میکنه زابلی های متجاوز.....

گفته بودیم زمان همه چیز را مشخض میکنه زابلی های متجاوز.....


زابلی زابلی حیا کن

بلوچستانو رها کن

مرگ شما ها از ننگ شما هابهتر هست

پس کشته شوید به حکم الله تعالي

به دست مبارزان مقاومت مردمی جندالله
تا بود جانم دم از صدیق اکبر میزنم ناله های عاشقی از بهره عمر میزنم نام عثمان وعلی چون تاج بر سر میزنم طبل ابوبکر و عمر بر بلوچستان ایرانم میزنمبه امید ارزوی ازادی وعدالت برحق.
بچه های سربازقدم به قدم با مجاهدین جندالله( مجاهدین بخش سرباز با آرزوی آزادی و عدالت بر حق)بپاخیز ای مسلمان پرچم توحید برپا کنزجا برخیز که هنگام جهاد استالله اکبر الله اکبر الله اکبر

هیچ نظری موجود نیست: