۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه

کروبی: احمدی نژاد از یک خانه تیمی آمد (شکنجه گر بوده)

کروبی: احمدی نژاد از یک خانه تیمی آمد (شکنجه گر بوده

خبرنامه امیرکبیر: سخنرانی کروبی در دانشگاه آزاد نجف آباد به صحنه ای برای حمایت از دانشجویان زندانی تبدیل شد. دانشجویان تابلوهایی در دست داشتند که روی برخی از آنها چنین نوشته شده بود: ”دانشگاه پادگان نیست”، “دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد”، “حق تحصیل برای همه”، “دانشجویان دربند را آزاد کنید”. این سخنرانی بارها بوسیله نیروهای بسیجی به هرج و مرج کشیده شد. طی این سخنرانی دوبار برق سالن رفت و همین باعث ایجاد اختلال در تریبون آزاد و سخنان کروبی شد.

کروبی در سخنان خود از جمله گفت:

احمدی نژاد از یک خانه تیمی وارد شد و دولت را در دست گرفت.

سپاه و بسیج و صدا و سیما کامل در اختیار احمدی نژاد است و از آنها برای تبلیغ خود استفاده میکند.

حکم حکومتی در هر حکومتی هست

رهبری من را دوست دارد و من هم رهبری را دوست دارم.

من یک عنصر، عضو و سرباز نظام هستم.

در جلسه سخنرانی کروبی بسیجی ها شعارها می دادند “هر کی میخواد هی چی بگه احمدی نژاد رای میاره.”هیچ نظری موجود نیست: