۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

نظامی – امنیتی ها، اسب گاری انتخابات


نظامی – امنیتی ها، اسب گاری انتخابات


منصور امان
واکُنش گُسترده باندها و گرایشهای دستگاه قُدرت به اعلام رسمی ورود سپاه پاسداران به نمایش انتخابات ریاست جمهوری، اسب گاری این مراسم را با سر و صدای بیشتری به تماشاگران مُسابقه مُعرفی کرده است.
سرکرده سپاه پاسداران، آقای مُحمد علی جعفری روز پنجشنبه با صُدور مُجوز برای دخالت زیر مجموعه این نیروی مُسلح در "مباحث سیاسی"، به گونه آشکار جبهه گیری بازوی نظامی حُکومت در تعیین اداره کُنندگان قُوه مُجریه را به رُخ کشیده بود. آرایش این صف بندی با محدود کردن آن به "بسیج" و سپس "بخشی از آن که فعالیتهای نظامی ندارد"، کم رنگ تر از آن است که بتواند حتی باندها و گرایشهای رقیب را راضی کُند.
حُجت الاسلام کروبی، یک سرنشین گاری انتخابات، آقای جعفری را "بچه" تر از آن دانست که بتواند با این دست توجیهات کسی را فریب دهد. یک همسفر او (علیرضا بهشتی) که عُضو ستاد انتخاباتی آقای میرحُسین موسوی است نیز به همین گونه سخنان سرکرده پاسداران را "مُخالف و مُغایر فرمان امام" دانست که "با پوشش دیگری صورت می گیرد".
کشمکش بر سر نقش نیروهای نظامی و امنیتی در جابه جایی مُهره ها، یک بار بیشتر خزیدن آنها به کانون قُدرت سیاسی زیر "خیمه نظام" را به نمایش گُذاشته است؛ موقعیتی که در درجه ی نخُست مدیون سیاست ثابت "نظام" در پهنه ی سرکوب داخلی و بُحران آفرینی خارجی و تکیه بی چون و چرا به ابزارهای تحقُق آن می باشد.
موقعیت محافل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با کسب امتیازهای اقتصادی و رانت خواری بی حساب و کتاب از کیسه درآمدهای نفتی و مُعاملات تسلیحاتی و بازرگانی، به صورت تدریجی رو به بالا تقویت شُده است. از این رو نه فقط تحوُل اصلاحی در دستگاه قُدرت بلکه، هر دگرگونی در موقعیت بُحرانی اقتصاد کشور و بهبود شرایط وخیم معیشتی و زندگی مردُم به قطع دست محافل مزبور از پهنه تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی پیوند خورده است.
هماوردان نمایش انتخابات ریاست جمهوری، آستین خویش را نه با هدف بیرون آوردن دست نظامی و امنیتیها از کاسه که، برای فرو بُردن دست خود در کنار آنها بالا زده اند.

هیچ نظری موجود نیست: