۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

رسوخ فی العلم

رسوخ فی العلم

علماء کرام برای عالم حقیقی چهار صفت بیان نموده اند :

1 – التقوی فی ما بینه وبین الله ( بین خود وبین الله تعالی با تقوی معامله کردن )

2 – التواضع فی مابینه وبین الناس ( بین خود وبندگان الله تعالی با تواضع معامله کردن )

3 – الزهد فی ما بینه وبین الدنیا ( بین خود ودنیا با بی رغبتی معامله کردن )

4 – المجاهده فی ما بینه وبین نفسه ( بین خود وبین نفسش با مجاهده معامله بکند .

( راز مقبولیت دوستان الله تعالی صفحه ی 29 )

هیچ نظری موجود نیست: