۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

شرکت کنید و انتخاب نمایید


شرکت در انتخابات حق شماست. از چهار کاندیدای زیر یکی را انتخاب کنید
سگ زرد برادر شغال است پس یکی از شغالهاراانتخاب کن .هیچ نظری موجود نیست: