۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۳, چهارشنبه

قاچاق داروهای کشنده توسط یک مامور سرسپرده اطلاعات

داروهای قاچاق سقط جنین درداروخانه هاوزندان مشکین شهر


گزارشات رسیده ازآذربایجان حاکیست یکی از داروخانه های متعلق به یک سرسپرده اطلاعات درمشکین شهر که هیچیک ازمسئولین بهداشت و درمان قادربه کنترل وی نیستند باارائه آزاد داروهای قاچاق ازقبیل آمپولهای سقط جنین وموادنیروزا والکل سفید موجب قتل تعداد قابل توجهی ازاهالی شهر وروستا ها شده اند .پزشکنمای فنی این داروخانه بقدری قدرت نفوذ در ادارات ومسئولین شهرومنطقه دارد که حتی پرسنل داروخانه های دیگررا هم واداربه همکاری با خود نموده است ابعاد دردناک این معضل وقتی آشکارمیشود که تنها درسال۱۳۸۷تعداد۱۶جوان ونوجوان براثراستعمال الکل سفیدسمی و۱۱بانوی باردار دراثرتزریق آمپول پروستادین جان سپرده اند وباتاسف اززندان مشکین شهر نیز خبررسیده که تزریق این آمپول برای زندانیان نسوان امری غیرعادی نیست وهمیشه دریخچال بهداری زندان موجودمیباشد.

کمیته بحران

هیچ نظری موجود نیست: