۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

اقوال بزرگان

اقوال بزرگان

حضرت شیخ ابو محفوظ معروف بن فیروز معروف به معروف کرخی می فرماید :
وقتی الله تعالی برای بنده ی خود فیصله ی خیر بفرماید دروازه عمل را برایش باز می کند ودروازه جنگ وجدال را بر روی او می بندد . وبرای هرکسی اراده شر بکند دروازه خیر را براو می بندد ودروازه جنگ وجدال را بر او باز می کند .
سیدنا امام یحیی رازی می فرماید :
اولیاء ودوستان الله تعالی سه صفت خاص دارند .
1 – درهرحال برالله تعالی بروسه واعتماد کردن .
2 – در هرچیزی غنا حاصل کردن .
3 – در هر حالت وهرمشکل به الله تعالی رجوع کردن .
سیدنا شاه شجاع کرمانی فرمودند :
جاهل در تاریکی جاهلت خود به گناه مبتلا می شود وحال آن عالم چگونه است که در تاریکی علم خود فرو رفته است واین نوع جهالت تاریکیش بیشتر است .
تاریکی ها ی علم عبارتند از تکبر –نخوت –بدعملی وریاکاری .اگر شخص عالمی با وجود دانستن نتواند به تقاضای علم عمل کند وبه بدعملی روی بیاورد وخلاف علم به اعمال جاهلانه عمل کند پس این عالم از جاهلی که فقط به وجه جهالت در تاریکی است بدتر می باشد .

( اوصاف اولیاء صفحه ی 28 )

هیچ نظری موجود نیست: