۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

مجاهدان بندگان محبوب خداوند متعال


مجاهدان بندگان محبوب خداوند متعال

ادامه ی مطلب قبلی
دَرَجاتٍ مِنهُ وَمَغفِرَةً وَ رَحمَةً وَ کَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِیماً(نساء/96)
درجات و مرتبه هایی «بس بزرگ از جانب او» به قولی مراد از درجات
در اینجا ، همان درجۀ سابق است به قولی دیگر معنی این است که حق
تعالی مجاهدان را بر خانه نشینان معذور، به یک درجه برتری داده،اما
مجاهدان رابرخانه نشینان جهاد گریزغیر معذور،به درجات ومرتبه های
بیشتری برتری بخشیده است در حدیث شریف به روایت ابوهریره آمده
است که رسول خدا(ص)فرمودنددربهشت صددرجه است وخداوندآنها را
برای مجاهدان فی سبیل الله آماده نموده وفاصلۀ میان هردودرجه،همانند
فاصلۀمیان آسمان وزمین است ونیزارزانی داشته است به آنان«آمرزش
و بخشایش را و خدا آمرزنده و مهربان است » چرا که عذر را می پذیرد
وپاداش را ارزانی می دارد باید دانست که این آیه بر جهاد فرض کفایی
دلالت دارد جهادفرض کفایی جهادی است که اگرتعدادکافی از مسلمانان
به آن بپردازند ،مجاهدان به سبب آن ازپاداش برخوردار میگردندوخانه
نشینان هم درنرفتن به آن گنهکار نمیشوند درحالی که اگرجهاد، فرض
عین باشد،یافرض کفایه باشدولی شمارکافی ازمسلمانان بدان نپرداخته
باشند ،دراین صورت خانه نشینان مرتکب گناه عظیمی شده اند چه به
سبب آن سزاوار ورود به دوزخ هستند اما این که چه وقت جهاد فرض
عین وچه وقت فرض کفایه است؟پاسخ به این سئوال تفصیلات بسیار
ی دارد،که اینک برخی ازاشکال آن رابه اختصاربیان میداریم. ۱-جهاد
فرض عین است،اگرامام(زمامدارمسلمانان)اعلام بسیج عمومی نفیرعام
نماید.2-جهاد فرض عین است ،اگر سرزمینی اسلامی مورد تهاجم قرار
بگیرد، دراین صورت اگراهالی آن توان دفاع ازخود را نداشتند،فرضیت
عینی به همجواران آنان انتقال می یابدوهمین طوردایره فرضیت قدم به
قدم گسترده ترمیشود تا آنکه کل امت رادربرمیگیرد.۳-جهادفرض عین
است اگر مرتدان یا کافران بر منطقه ای ازمناطق مسلمانان مسلط شده
باشند واگر همه مسلمانان در امنیت قرار داشته باشندجهاد فرض کفایه
است.یعنی دراین صورت،باید درراه انتشاردعوت اسلامی باجبهه ای از
جبهات دار حرب بجنگند.

حیات امت اسلام

هیچ نظری موجود نیست: