۱۳۸۸ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

پاسخی عقلانی به دشمنان ملت بلوچ!

پاسخی عقلانی به دشمنان ملت بلوچ!


دشمنان تاريخی بلوچستان دردوران حکومت پهلوی، بخشهای وسيعی ازسرزمين پهناوربلوچستان را جدا وبه استانهای خراسان، کرمان وهرمزگان ضميمه ساختند. نام بلوچستان درکتب ونقشه های ايرانی به "بلوچستان وسيستان" وسپس به "سيستان وبلوچستان" مبدل گشت، بدون آنکه هيچ بلوچی با آن توافق داشته باشد.
پس ازسرنگونی حکومت شا ه درسال ۱۳۵۷زمزمه های شوم ديگری مبنی برتقسيم مجدد بلوچستان به دواستان "سيستان!" و"بلوچستان" به گوش ميرسيد.
درشمال بلوچستان شهرکوچکی بنام زابل موجود است که با ولايت نيمروز(بلوچستان افغانستان کنونی) مرزمشترک دارد. سيستان افسانه ای معروف درافغانستان است وعلم کردن آن دربرابربلوچستان، صرفاً دارای اهدافی سياسی ميباشد.
حسينعلی شهرياری نماينده به اصطلاح زابليهای مقيم زاهدان وحبيب الله دهمرده استاندارتحميلی تهران بربلوچستان، اين تفکرضد بلوچستانی را تبليغ وترويج ميکردند. آنها که اهرمهای قدرت را درمنطقه، با توجه به فارس وشيعه بودن دردست داشتند، نا جوانمردانه به پاکسازی واخراج بلوچها ازارگانهای دولتی وآموزشی بلوچستان پرداخته وزابليهای وابسته به باند خويش را جايگزين آنان ساختند.
اينجاست که طرح تقسيم بلوچستان به دواستان سيستان وبلوچستان، جای خويش را به تصرف کامل بلوچستان وتغييرنام آن به سيستان ميدهد. آنها دررسانه های جمعی خود، تا جائی که امکان داسته باشد، تلاش ميکنند تا نامی ازبلوچ وبلوچستان نبرند و واژه های سيستان وسيستانی را جايگزين آنان سازند و....
سياست بلوچ ستيزی توسط باندهای افراطی زابلی درپناه حاکميت ارتجاعی تهران، ساليان متمادی است که دربلوچستان ادامه دارد و با اعدامهای ناجوانمردانه دسته جمعی فرزندان برومند ملت بلوچ که اينروزها درشهرهای مختلف ايران صورت ميگيرند، وارد فازجديدی گشته است.
اين کوردلان بايد دريابند که اين آتش خاموش شدنی نيست. شرايط کنونی با ۲۵ـ ۳۰ سال پيش تفاوتی آشکاردارد وجوانان وروشنفکران بلوچ به حقوق پايمال شده ملت خويش آگاهی کامل دارند وجهت برقراری واجرای عدالت اجتماعی درمنطقه که توسط باندهای مزدورزابلی لگدمال شده وبه تمسخرگرفته شده است، اسلحه بدست گرفته ومبارزه ميکنند.
تشديد سرکوب وکشتاردربلوچستان طی سالهای اخير، برای جلادان حاکم نتيجه ای معکوس داشته ودرعوض برآگاهی عمومی وسهم خواهی !!! مردم بلوچ به نحوبی سابقه ای افزوده است.
برنيروهای سياسی ومبارزبلوچ است تا به سازماندهی هرچه بهتراوضاع کنونی بپردازند ودسايس باندهای جنايتکارضد بلوچ را درهرشکل ولباسی خنثی سازند. دراين راستا ازتمامی نويسندگان، شعرا، روشنفکران ونيروهای سياسی بلوچ انتظارميرود تا بعد ازاين درنوشته ها وگفته های خويش کلمه سيستان را، جائی که منطقه بلوچستان مورد نظرميباشد، بکارنبرند. سيستان درافغانستان است ودرشمال بلوچستان فقط شهری بنام زابل وجود دارد وبس.
اميربلوچ

هیچ نظری موجود نیست: