۱۳۸۸ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

مقام ومنزلت جهاد در اسلام

مقام ومنزلت جهاد در اسلامبعضی از مسلمانان هنگامی که می شنوند جهاد مسلحانه،یکی از ارکان وبرنامه های اسلام است درتعجب فرو می روند که مگر دین می تواند توامبا جنگ باشد.اما با توجه به این که همیشه افراد زورمند وخود کامه که اهدافانبیاء رامزاحم خویش می دیدند. دربرابر آنان ایستاده وجزء به محو دین وآیین خداراضی نبودند،روشن می شود دین داران راستین عین تکیه بر عقل ومنطقواخلاق،باید درمقابل این گردن کشان ظالم وستمگر بایستند وراه خود را بامبارزه ودر هم کوبیدن آنان به سوی جلو بازکنند.اصولاً جهاد یکی ازنشانه های موجود زنده ویک قانون عمومی در عالم حیات است.وهمۀموجودات زندۀ جهان اعم از نباتات وحیوانات بوسیلۀ جهاد موانع را از سرراه خود برمی دارند تا بتوانند به کمالات مطلوب خودبرسند.به عنوان مثال،ریشۀ درخت برای بدست آوردن غذاونیرو،به طور دائم درحال فعالیت است،واگر روزی این فعالیت وکوشش را ترک کند،ادامۀ زندگیبرای اوغیر ممکن است.به همین دلیل هنگامی که در حرکت خود در اعماقزمین با موانعی برخورد کند،اگر بتواند آنهارا سوراخ کرده واز آنها می گذردوحتی در وجود خود ما در تمام شبانه روز حتی در ساعاتی که در خوابیمنبرد عجیبی میان گلبولهای سفید خون ماودشمنان مهاجم وجود دارد، که اگریک ساعت فقط این جهاد ومبارزه خاموش گردد،ومدافعان کشوردست ازپیکار بکشند،انواع میکروبهای موضی در دستگاههای مختلف بدن رخنه کرده وسلامت ما را به مخاطره خواهند انداخت عین همین مطلب در میان جوامع انسانیواقوام وملل عالم وجود دارد.آنانی که همیشه در حال جهاد ومقاومت بسرمی برند همواره زنده وپیروزند وجوامعی که به فکر خوش گذرانی وادامۀزندگی فردی هستند،دیر یا زود ذلیل وخوار خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست: